Master Section
Featured HP

Prezent

Prezent w Łodzi
Prezent w Łodzi

PREZENT DLA BLISKIEJ OSOBY

Jeżeli zbliżają się imieniny lub urodziny a Wy na­dal nie ma­cie po­my­słu na pre­zent dla naj­bliż­szej oso­by? Cen­trum Sió­dem­ka nad­cho­dzi z po­mo­cą. Ofe­ru­je­my sze­reg za­bie­gów, któ­re z pew­no­ścią uprzy­jem­nią czas i po­pra­wią sa­mo­po­czu­cie Wa­szych naj­bliż­szych. Uwa­ga! Tyl­ko u nas za za­kup do­wol­ne­go pa­kie­tu za­bie­gów po­wy­żej 100 zł dla bli­skiej oso­by, otrzy­masz od nas w pre­zen­cie oczysz­cza­nie twa­rzy za po­mo­cą pe­elin­gu ka­wi­ta­cyj­ne­go. Za­pra­sza­my Was do na­sze­go sa­lo­nu przy uli­cy Po­mor­skiej, nie zwle­kaj­cie :)